Javite nam se
info@idop.hr

Direktiva o korporativnom izvječćivanju o održivosti (CSRD) uvodi nekoliko važnih promjena po pitanju objavljivanja okolišnih, društvenih i upravljačkih informacija, a jedna od njih je da će obveznici svoje izvještaje morati sastavljati prema europskim standardima za izvješćivanje o održivosti (ESRS). Tako će u cilju željene usporedivosti podataka, po prvi puta izvješćivanje o održivosti dobiti obvezne standarde za izvješćivanje, te obveznici neće moći svojevoljno birati koje će informacije i na koji način objaviti. U Direktivi stoji kako će se finalni standardi objaviti u obliku delegiranog akta u lipnju 2023. godine. 

Prva izvješća o održivosti sastavljeni prema ESRS standardima biti će objavljeni u 2025. za financijsku godinu 2024. Prvi će po europskim standardima za izvješćivanje o održivosti izvješćivati dosadašnji obveznici Direktive o nefinancijskom izvječćivanju, odnosno poduzeća od javnog interesa sa preko 500 zaposlenih. Godinu nakon, obveza na snagu stupa za sva velika poduzeća. A od 2028. o održivosti će izvještavati i sva mala i srednja poduzeća prisutna na burzi.

Za razvoj europskih standarda za izvješćivanje o održivosti bila je zadužena radna skupina EFRAG-a. EFRAG je prvu verziju standarda objavio za javnu raspravu u travnju 2022. godine, a komentare dionika prikupljao je do kolovoza. Svi komentari i prijedlozi su obrađeni te je u studenom objavljena finalna verzija nacrta standarda o kojima će se Europska komisija konzultirati sa tijelima EU i državama članicama prije nego što usvoji standarde u obliku delegiranog akta CSRD-a.

U odnosu na prvi nacrt objavljen u travnju, nije bilo velikih promjena u strukturi i principima standarda. Neke od značajnijih izmjena su sljedeće:    

  • Smanjen je broj zahtjeva za objavu sa 136 na 82. Do promjene je došlo zbog konsolidacije određenih zahtjeva, a ne zbog izbacivanja pojedinačnih tema. 
  • Standard ESRS G1 je izbrisan zbog preklapanja zahtjeva sa drugim standardima. 
  • Iz standarda je izbrisan zahtjev da obveznici moraju objasniti zašto neke teme nisu uključene u izvještaj kao materijalne (Rebuttable presumption principle
  • Došlo je do promjena po pitanju izvještavanja učinaka u lancu vrijednosti, odnosno zahtjevi su sada blaži i produžen je prijelazni period. 

O standardima i princip dvostruke materijalnosti

Poduzeća će izvješćivati o okolišnim, društvenim i upravljačkim temama vezanim ne samo uz svoje poslovanje već i uz svoj lanac vrijednosti. Velika novost je koncept dvostruke materijalnosti, odnosno od poduzeća će se zahtijevati da (1) izvješćuju o značajnim učincima poslovanja na društvo i okoliš, te (2) kako okolišna i društvena pitanja utječu ili mogu utjecati na novčani tijek, bilancu ili dobit. 

Poduzeća će prema ESRS standardima morati izvješćivati kvalitativne i kvantitativne informacije, trenutne i potencijalne učinke te kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove. Očekuje se da će standardi omogućiti usporedive, relevantne i sažete informacije o održivosti. 

Struktura standarda

EFRAG je razvijao standarde tako da omogućavaju strukturirano izvještavanje o održivosti sljedeći 3×3 formu.

Postoje 3 razine izvješćivanja – standardi primjenjivi na sva poduzeća, sektorski standardi i standardi na razini poduzeća. Prema ESRS standardima, poduzeća će izvješćivati o 3 elementa poslovanja: a) strategiji i poslovnom modelu, b) implementaciji mjera, politika, akcijskih planova te alokaciji resursa i c) o pokazateljima napretka i mjerenju. Standardi su još podijeljeni u 3 glavne teme: okolišni, društveni i upravljački. 

Trenutno su objavljeni nacrti : 

Međusektorskih (engl. Cross-cutting) standarda po kojima poduzeća izvješćuju o strategiji, učincima, rizicima, prilikama te načinu upravljanja i 

Tematskih (engl. Sector-agnostic) standarda koji su podijeljeni na društvene, okolišne i upravljačke teme i primjenjuju se na sve sektore jednako. 

Tijekom 2023. godine očekuje se objava Sektorskih  (engl. Sector-specific) standarda koji detaljnije određuju koje informacije će svaki od 40 identificiranih sektora dodatno morati objaviti. Njihova finalna verzija trebala bi biti usvojena u lipnju 2024. godine.

Pregled objavljenih standarda

U nastavku donosimo kratak pregled objavljenih nacrta ESRS standarda

ESRS 1 general principles
ESRS E1 Climate change
ESRS S1 Own workforce
ESRS G1 Business conduct

Međusektorski standardi

ESRS 1 pruža načela i upute za pripremu objava o održivosti u skladu sa Direktivom. Prvi standard također pruža upute kako identificirati dionike, okolišne i društvene učinke vlastitog poslovanja i u lancu vrijednosti te kako odrediti materijalne teme, rizike i prilike. 

U ESRS 2 mogu se naći međusektorski zahtjevi o objavama informacija povezanih s upravljačkom strukturom, strategijom, upravljanjem učincima, rizicima i prilikama te mjerenju i ciljevima.  

Tematski standardi

Svaki tematski standard uključuje zahtjeve vezane za objavu informacija povezanih s definiranjem materijalnosti, strategijom, načinom upravljanja učincima, rizicima i prilikama povezanim s određenom temom te definira pokazatelje i način mjerenja učinaka koje će obveznici morati izvijestiti. 

Okolišni standardi uključuju sljedeće teme: klimatske promjene, onečišćenje, voda i morski resursi, bioraznolikost i ekosustavi te cirkularna ekonomija. Okolišne teme vezane su uz 6 okolišnih ciljeva postavljenih EU Taksonomijom

 

Okolišni

ESRS E1 – Klimatske promjene

Ovaj standard od poduzeća zahtjeva informacije o ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama unutar kojeg će poduzeća morati izvijestiti svoje GHG emisije te tranzicijski plan.

ESRS E2 – Onečišćenje

Prema standardu E2 obveznici će izvještavati o emisijama u zemlju, zrak i vodu te o korištenju opasnih i štetnih tvari.

ESRS E3 – Voda i morski resursi

Ovaj standard zahtjeva informacije o potrošnji vode te aktivnostima koje imaju značajne učinke na morski svijet.

ESRS E4 – Bioraznolikost i ekosustavi

E4 standard zahtjeva objavu informacija povezanih s korištenjem površina i prirodnih resursa te kako aktivnosti u lancu vrijednosti utječu na ravnotežu ekosustava.

ESRS E5 – Cirkularna ekonomija

Standard E5 od obveznika traži da izvijeste o svojim aktivnostima koje doprinose razvoju cirkularne ekonomije u smislu dizajna, planovima za smanjenu potrošnju neobnovljivih i izvornih sirovina, količinama korištenih materijala te o upravljanju otpadom. 

Društveni

Društveni standardi vezani su uz pitanja vlastite radne snage, radne snage u lancu vrijednosti, lokalne zajednice te potrošača i krajnjih korisnika.

ESRS S1 – Vlastita radna snaga

Objave povezane s upravljanjem zaposlenicima te s pitanjima radnih uvjeta, zdravlja i sigurnosti, pogodnosti, ravnoteže privatnog i poslovnog života, raznolikosti, razvoja i slično.

ESRS S2 – Radna snaga u lancu vrijednosti 

Poduzeća će osim o vlastitoj radnoj snazi morati izvijestiti i o učincima na zaposlenike u lancu vrijednosti, te o aktivnostima za smanjenje negativnog učinka na ljudska prava. 

ESRS S3 – Zajednice pod utjecajem

Obveznici će morati prema S3 standardu izvijestiti svoj utjecaj na lokalnu zajednicu i njihova prava te aktivnosti kako bi se povećao doprinos i umanjile štete za lokalno stanovništvo.

ESRS S4 – Potrošači i krajnji korisnici

U sklopu društvenih tema obveznici će morati izvijestiti i o učincima na potrošače, odnosno krajnje korisnike njihovih proizvoda i usluga.

Upravljački

Među upravljačkim standardima na kraju je ostao samo G1 vezan uz poslovno ponašanje.

ESRS G1 – Poslovno ponašanje 

U okviru ovog standarda poduzeća će izvještavati o korporativnoj kulturi i politikama poslovanja, odnosima s dobavljačima te korupciji.

Sljedeći koraci

U narednom razdoblju poduzeća trebaju utvrditi hoće li biti obveznici izvješćivanja prema CSRD-u te kada za njih obveza stupa na snagu. Oni koji utvrde da će biti obveznici trebali bi krenuti s analizom učinaka svog poslovanja i lanca vrijednosti, analizom dionika te definiranjem materijalnih tema. Važno je definirati strategiju održivog razvoja te je potrebno prilagoditi politike, upravljanje i ključne pokazatelje uspješnosti kako bi reflektirali put prema održivom poslovanju. Nakon toga trebali bi prilagoditi sustav prikupljanja informacija kako bi bio usklađen sa zahtjevima ESRS standarda.

Iako se usvajanje standarda u obliku delegiranog akta očekuje tek u lipnju 2023., nacrti su već objavljeni na EFRAG-ovim stranicama te se ne očekuju značajnije izmjene tako da ih je moguće koristiti kao putokaz za vrijeme prilagodbe sustava. 

Kolačiće koristimo da bi vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.