Plan za kružnu ekonomiju: Europska strategija za borbu protiv plastičnog otpada

U Europi svake godine nastane 25 milijuna tona plastičnog otpada, od čega manje od 30% završi na recikliranju. Diljem svijeta plastika čini 85% otpada na plažama. Plastika je čak dospjela u naša pluća i hranu koju jedemo, a još nije poznat kakav će učinak mikroplastika u zraku, vodi i hrani imati na naše zdravlje.

 Marco Intext Blog

Nova europska strategija za plastiku, koja se nastavlja na prethodni rad Komisije, usmjerena je na izravno rješavanje ovog problema. U siječnju je Europska komisija donijela prvu europsku strategiju za plastiku, koja će zaštiti okoliš od onečišćenja plastikom, istovremeno poticati ekonomski rast i inovacije te na taj način pretvoriti izazovnu situaciju u pozitivnu priliku za budućnost Europe.

Nova strategija za plastiku promijenit će način na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u Europskoj uniji. Prečesto se događa da se u proizvodnji, upotrebi i odlaganju plastike ne uzimaju u obzir ekonomske koristi pristupa kružne ekonomije, čime se šteti okolišu. Cilj je zaštititi okoliš i istovremeno stvoriti temelj novoga gospodarstva koje uključuje i plastiku na način da dizajn i proizvodnja uzimaju u obzir ponovnu upotrebu, popravak i recikliranje materijala te da se razvijaju održiviji materijali.

I poslovna logika nalaže promjenu načina na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u Europskoj uniji. Ovaj plan pruža nove prilike za ulaganja i otvaranje radnih mjesta. U skladu s novim planovima, do 2030. sva će plastična ambalaža na tržištu Europske unije biti prikladna za recikliranje, smanjit će se potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu, a upotreba mikroplastike bit će ograničena.

U okviru te nove strategije Europska unija će:

Recikliranje učiniti isplativim za poduzeća: izradit će se nova pravila o ambalaži kako bi se povećale mogućnost recikliranja plastike koja se upotrebljava na tržištu i potražnja za recikliranom plastikom. Budući da će se prikupljati više plastike, potrebno je napraviti bolja i naprednija postrojenja za recikliranje te bolji i standardiziraniji sustav za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada u EU-u. Tako će se uštedjeti stotinjak eura po prikupljenoj toni plastičnog otpada, a ostvarit će se i veća dodana vrijednost za konkurentniju i snažniju industriju plastike.

Smanjiti količinu plastičnog otpada: europskim zakonodavstvom već je ostvareno znatno smanjenje upotrebe plastičnih vrećica u nekoliko država članica. Novi planovi bit će usmjereni na druge vrste plastike za jednokratnu upotrebu i ribolovni pribor te će se podržavati nacionalne kampanje za podizanje razine osviještenosti i raditi na utvrđivanju opsega novih pravila na razini EU-a koja će se predložiti tijekom 2018. na temelju savjetovanja s dionicima i prikupljenih dokaza. Komisija će provesti i mjere za ograničavanje upotrebe mikroplastike u proizvodima te će se utvrditi način označivanja biorazgradive i kompostabilne plastike.

Zaustaviti bacanje otpada u more: novim pravilima o lučkim uređajima za prihvat rješavat će se problem otpada u moru, uključujući mjere kojima će se osiguravati da se otpad nastao na brodovima ili prikupljen na moru ne ostavlja ondje, nego da se vrati na kopno i da se ondje zbrine na odgovarajući način. Uključene su i mjere za smanjenje administrativnog opterećenja za luke, brodove i nadležna tijela.

Poticati ulaganja i inovacije: Komisija će pružiti smjernice nacionalnim tijelima i europskim poduzećima o tome kako da maksimalno smanje količinu nastalog plastičnog otpada. Povećat će se potpora inovacijama; s dodatnih 100 milijuna eura financirat će se razvoj pametnih plastičnih materijala koji se mogu bolje reciklirati, čime će postupak recikliranja postati učinkovitiji, a opasne i onečišćujuće tvari moći će se pratiti i uklanjati iz reciklirane plastike.

Poticati promjene u svijetu: Dok čistimo Europsku uniju od plastike, surađivat ćemo i s partnerima iz cijelog svijeta kako bismo pronašli globalna rješenja i uspostavili međunarodne standarde. Nastavit ćemo podupirati druge kao što smo to učinili čišćenjem rijeke Gangesa u Indiji.

Sljedeći koraci


  1. Nova Direktiva o lučkim uređajima za prihvat otpada poslat će se Europskom parlamentu i Vijeću na usvajanje.
  2. U skladu sa zahtjevima za bolju regulativu, Komisija će kasnije ove godine predstaviti prijedlog o plastici za jednokratnu uporabu.
  3. Komisija će započeti reviziju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu te pripremiti smjernice za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada, koje će se objaviti 2019. godine.
  4. Cjelovit popis mjera i njihov vremenski okvir dostupni su ovdje u prilogu Europske strategije za plastiku.


Više informacija:

Europska strategija o plastici: pitanja i odgovori

Činjenice

Strategija o plastici

Komunikacija o implementaciji paketa kružne ekonomije

Okvir za praćenje                 

Prijedlog nove Direktive o lučkim uređajima za prihvat

Izvještaj o sirovinama u kružnoj ekonomiji

Izvještaj o OXO-plastici

Eurobarometar: Mala i srednja poduzeća u kružnoj ekonomiji


Autor: Marco Matrisciano (Abis - The Academy of Business in Society)