Stručno mišljenje IDOP-a o Izvještaju o održivosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe za 2018.

Izvještaj o održivosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe (dalje u tekstu: HKZP) za 2018. jest drugi po redu izvještaj o održivosti koji transparentno prikazuje utjecaj poslovanja na ekonomiju, društvo i okoliš. U odnosu na prethodno izvješće o održivosti za 2017. koje je sastavljeno prema neobvezujućim smjernicama Europske komisije za nefinancijsko izvještavanje, HKZP je ove godine podigao razinu izvještavanja o održivosti odabirom GRI standarda kao okvira za nefinancijsko izvještavanje. GRI standardi predstavljaju međunarodni najpriznatiji i najrašireniji okvir za nefinancijsko izvještavanje, čime ovo izvješće postaje dijelom svjetske GRI baze nefinancijskih izvještaja, a kojoj je osnovna svrha usporedba i praćenje izvještavanja.

Objavom značajnih nefinancijskih informacija u izvještaju o održivosti koje su opisane i indeksirane prema GRI standardima, izvještaj je zadovoljio zahtjeve sržne opcije izvještavanja GRI standarda. Izvještaj svojim sadržajem, količinom informacija o pristupu upravljanja okolišnim i društvenim temama te prikazom ključnih pokazatelja uspješnosti na području održivosti, predstavlja sveobuhvatan i iscrpan strateški dokument poduzeća.

Izvještavanje o održivosti predstavlja izvještavanje informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzeća te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose na okolišna, društvena i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava i borbu protiv korupcije. Da bi poduzeće moglo kvalitetno izvještavati o održivosti, potrebno je da ima definirane procese upravljanja i kontrole te postavljene ciljeve kojima želi pridonijeti svojim redovnim poslovanjem.

Kako se može vidjeti na slici 1., u Izvještaju je prikazan pristup HKZP-a prema održivosti na način da su identificirani rizici za ekonomsku, društvenu i okolišnu kategoriju te postavljeni kvalitativni strateški ciljevi koji su usklađeni s globalnim ciljevima održivog razvoja (engl. Sustainable development goals - SDGs) na koje HKZP ima najveći utjecaj. Takav cjelokupni pristup održivom razvoju predstavlja vrlo kvalitetan primjer izvještavanja o održivosti kroz proces identifikacije rizika poslovanja i postavljanja strateških ciljeva koji su u skladu s održivim razvojem. Kroz prikazane glavne pokazatelje uspjeha moguće je zaključiti kako HKZP evaluira i prati cjelokupno poslovanje, što je osobito bitno za uspješno poslovanje.

Slika 1: Pristup HKZP-a prema održivosti

Screen Shot 2019-07-11 At 11.08.08

Izvor: Izvještaj o održivosti 2018. HKZP-a, strana 6.

Ovaj je izvještaj bogat informacijama koje daju detaljnu sliku o poslovanju HKZP-a u protekloj godini i jasni prikaz razumijevanja održivog razvoja. Korisno je pročitati i detaljnije razrađene pozitivne financijske i poslovne rezultate kroz izravnu stvorenu i distribuiranu ekonomsku vrijednost. Nadalje, izvještaj također upućuje i na izazove industrije te vrlo visoke zahtjeve iz perspektive sigurnosti koje postavljaju stručna udruženja i partnerstva.

Izvještaj o održivosti za 2018. sastavljen je prema načelima nefinancijskog izvještavanja, transparentnog, jasnog, razumljivog, uravnoteženog, usporedivog i točnog prikaza nefinancijskih informacija, čime je zadovoljio svoju svrhu.

Potrebno je spomenuti poboljšanja za koje uvijek ima prostora. Predlaže se u narednom razdoblju u proces određivanja materijalnih aspekata uključiti vanjske dionike, čime bi Društvo dobilo detaljniji uvid u njihove potrebe. Predlaže se također eksterno provjeriti izvještaj, čime bi vanjske stručne osobe dodatno provjerile sve objavljene nefinancijske informacije.

Moguće je zaključiti kako je HKZP poduzeće koje je iznimno uređeno, tehnološki i strateški napredno te dobro razumije i upravlja svojim poslovnim utjecajem. Uređenost sustava, predanost poslovanju s obilježjima vrlo visoke razine sigurnosti i kvalitete daju značajan doprinos Hrvatskom gospodarstvu i održivom razvoju.

Ovim stručnim mišljenjem Institut za društveno odgovorno poslovanje pohvaljuje definiranu poslovnu i društvenu strategiju i sve napore koji se ulažu prilikom evaluacije poslovne, okolišne i društvene uspješnosti kako bi se postigli zadani ciljevi.

 

Nefinancijski izvještaj HKZP za 2018. godinu možete pročitati i preuzeti na ovoj poveznici.