HKZP objavio prvi nefinancijski izvještaj prema smjernicama Europske komisije za nefinancijsko izvještavanje

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) društvo je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku koje se na zahtjevnom europskom tržištu u poslovnoj utakmici s pružateljima usluga u zračnoj plovidbi drugih europskih zemalja, a posebice zemalja regije, financira pružanjem usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Services - ANS) civilnim i vojnim korisnicima zračnog prostora RH, uključujući i zračni prostor istočne polovice Jadranskog mora. Također, Društvo pruža usluge i unutar značajnog dijela zračnog prostora BiH sukladno međunarodnim sporazumima i ugovorima. Usluge u zračnoj plovidbi između ostaloga obuhvaćaju: operativne usluge u zračnom prometu, usluge komunikacije/navigacije/radarskog nadzora, zrakoplovno informiranje te zrakoplovnu meteorologiju, a temeljno načelo poslovanja je očuvanje i poboljšanje sigurnosti zračnog prometa.

Očuvanje i poboljšanje zračnog prometa Društvo pruža kroz sigurne i kvalitetne usluge u zračnoj plovidbi, kontinuiranim predanim radom visokokvalificiranih zaposlenika, partnerskom suradnjom i ulaganjem u nove projekte.

Sigurnost, kapacitet, okoliš, troškovna efikasnost i organizacijska poboljšanja predstavljaju pet strateških ciljeva koji čine osnovu za ključne pokazatelje učinkovitosti Društva, a koji su definirani i predstavljeni u Planu učinkovitosti Društva.

  • Sigurnost - održavanje visoke razine sigurnosti;
  • Kapacitet – osigurati adekvatni kapacitet i odvijanje zračnogprometa s najmanjim mogućim kašnjenjima;
  • Okoliš - osigurati vođenje zračnog prometa na način da se poboljša učinkovitost leta;
  • Troškovna efikasnost - pružanje sigurnih i ekološki prihvatljivih usluga na zahtijevanoj razini kapaciteta, uz planirano smanjenje determiniranih troškova i determiniranih jediničnih troškova;
  • Organizacijska poboljšanja - održati i razvijati pozitivno, motivirajuće radno okruženje u kojem svi zaposlenici stječu potrebne kompetencije i vještine kako bi se usluge pružile na siguran i učinkovit način, neprekidno i interoperabilno.

Sustavi upravljanja sigurnošću predstavljaju jednu od najvažnijih zadaća Društva kojim se kontroliraju rizici i stvaraju pretpostavke za postizanje visoke razine sigurnosti (slika 1.). Važno je napomenuti kako osnovna svrha sustava upravljanja sigurnošću nije raspodjela ili dodjela krivnje (odgovornosti), nego definiranjem, provođenjem, kontinuiranim praćenjem i podizanjem ukupne razine sigurnosti, Društvo ima za cilj postati jedan od najefikasnijih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u Europi.

Slika 1. Osnovne komponente sustava upravljanja sigurnošću

Hkzp 01

U tom kontekstu Društvo je definiralo materijalnost (značajnost) pojedinih društvenih, ekonomskih i okolišnih tema prema njihovoj važnosti i utjecaju na sposobnost stvaranja i održavanja vrijednosti Društva tijekom vremena kroz upravljanje utjecaja poslovanja na društvo, ekonomiju i okoliš. Rezultat dubinske analize identifikacije i pozicioniranja ekonomskih, društvenih i okolišnih tema ovisno o njihovom utjecaju i percepciji ključnih dionika jest matrica materijalnosti (slika 2).

Slika 2. Matrica materijalnosti ekonomskih, društvenih i okolišnih tema Društva na održivi razvoj

Hkzp _matrica

Zračni promet zbog svoje specifičnosti predstavlja izvor onečišćenja bukom pri polijetanju i slijetanju zrakoplova na prilaznim putevima zračnim lukama i na područjima koja su neposredno uz zračne luke. Na taj aspekt Društvo može utjecati pažljivim odabirom pristupnih zračnih putova i prilaza zračnim lukama, propisivanjem i adekvatnom izradom zrakoplovnih procedura, postupaka i parametara leta.

Nadalje, uvođenjem koncepta zračnog prostora slobodnih ruta u zračni prostor RH zrakoplovnim je operaterima dana mogućnost cjelodnevnog planiranja najučinkovitije rute u odnosu na potrošnju goriva, utrošak vremena, smanjenje troškova i značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova (slika 3.). 

Slika 3. Implementacija zračnog prostora slobodnih ruta u Europi do kraja 2018. godine

Hkzp 02

Slika 4. Fotonaponska centrala HKZP-a u Velikoj Gorici

Hkzp 03 (1)

Društvo je prepoznalo važnost zemljopisnog položaja Hrvatske koji joj daje značajne količine obnovljive energije poput sunca, vjetra, mora, biomase i geotermalnih obnovljivih energija. Nakon projekata hibridnih sustava napajanja sunce/vjetar „Kavaran“ kod Pule i „Koločep“ kod Dubrovnika, HKZP je povećao svoju energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije kroz energetski projekt „Sunčana elektrana HKZP-a“ na lokaciji u Velikoj Gorici (slika 4.). U Zagrebu Društvo proizvodi električnu energiju koristeći sunčevu energiju i fotonaponski efekt sunca na površini solarnih panela svoga fotonaponskog sustava. Na taj način se tijekom solarno aktivnih mjeseci proizvodi (dovoljno) električne energije za pokretanje i snabdijevanje postrojenja Društva u Velikoj Gorici, a tijekom ljetnih mjeseci opskrbljuje oko polovine svoje dnevne potrošnje električne energije. Fotonaponski sustav ima 1.353 komada polukristalnih FN solarnih modula snage 255 Wp čiji produkt daje nazivnu snagu sustava od 345 kWp. Očekivana godišnja proizvodnja sunčane elektrane Društva iznosi 336.000 kWh.

HKZP timu želimo puno uspješnih preleta zrakoplova preko hrvatskog zračnog prostora i uspjeha u postizanju zadanih ciljeva održivog razvoja!

Nefinancijski izvještaj Hrvatske kontrole zračne plovidbe možete pročitati i preuzeti na ovoj poveznici